การใช้ ORDER BY ในการเรียงลำดับข้อมูล : MySQL
 

Blog :: MySQL :: การใช้ ORDER BY ในการเรียงลำดับข้อมูล

เราสามารถกำหนดให้คำสั่ง SELECT นั้นคืนค่าข้อมูลกลับมาแบบเรียงลำดับข้อมูลตาม field ที่ต้องการได้โดยการใช้คำสั่ง ORDER BY ตามด้วยชื่อ field ที่ต้องการให้เรียงลำดับ โดยในการเรียงลำดับนั้น MySQL จะทำการเรียงลำดับตามชนิดข้อมูลของมัน เช่น ชนิดข้อมูลที่เป็น number ข้อความ (text) และ date and time จะมีวิธีการเรียงแตกต่างกันไป

ถ้าในตาราง person ประกอบไปด้วย field id เป็นชนิด number, last_name และ first_name เป็นชนิด text และ d เป็นชนิด date โดยมีข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

SELECT id, last_name, first_name, d FROM person;
id last_name first_name d
1 Brown Bill 1972-10-14
2 Larsson Sven 1965-01-03
3 Brown Betty 1971-07-12
4 Larsson Selma 1968-05-29

เมื่อเราต้องการ query ข้อมูลจากตาราง person โดยเรียงตามลำดับ field d จะต้องใช้คำสั่งดังนี้

SELECT id, last_name, first_name, d FROM person ORDER BY d;
id last_name first_name d
2 Larsson Sven 1965-01-03
4 Larsson Selma 1968-05-29
3 Brown Betty 1971-07-12
1 Brown Bill 1972-10-14

เราสามารถสั่งให้มันเรียงได้หลาย ๆ field โดยคั่นแต่ละชื่อ field ด้วย comma เช่น ถ้าผมต้องการให้มันเรียงตาม field last_name และ first_name จะต้องใช้คำสั่งดังนี้

SELECT id, last_name, first_name, d FROM person ORDER BY last_name, first_name;
id last_name first_name d
3 Brown Betty 1971-07-12
1 Brown Bill 1972-10-14
4 Larsson Selma 1968-05-29
2 Larsson Sven 1965-01-03

2 Comment

 • Dek Chai
  #1 Comment By Dek Chai เมื่อ 11 มิถุนายน 2013 เวลา 19 นาฬิกา 55 นาที
  กำลังเริ่มศึกษา SQL พอดีเลยครับ
   
 • Ton Pagon
  #2 Comment By Ton Pagon เมื่อ 11 มิถุนายน 2013 เวลา 19 นาฬิกา 56 นาที
  ครับผม ผมเขียนเรื่อย ๆ ครับ
   

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook