ตรวจสอบว่า text ที่ส่งมาอยู่ในรูปแบบ email หรือไม่ ในภาษา java : Java
 

Blog :: Java :: ตรวจสอบว่า text ที่ส่งมาอยู่ในรูปแบบ email หรือไม่ ในภาษา java

ตรวจสอบว่า text ที่ส่งมาอยู่ในรูปแบบ email หรือไม่ ในภาษา java

public class ValidationHelper
{
    public static boolean isEmail ( String email )
    {
        String emailPattern = "^[_A-Za-z0-9-\\+]+(\\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[A-Za-z0-9-]+(\\.[A-Za-z0-9]+)*(\\.[A-Za-z]{2,})$";
        
        Pattern pattern = Pattern.compile ( emailPattern );
        
        Matcher matcher = pattern.matcher ( email );
        
        return matcher.matches ( );
    }
}

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook