การส่ง Fatal Errors ไปยัง Browser : Perl
 

Blog :: Perl :: การส่ง Fatal Errors ไปยัง Browser

การใช้โมดูล CGI::Carp เราสามารถจำกัดข้อความ error ที่จะส่งไปยัง browser ได้แทนที่จะเก็บไว้ใน log file ซึ่งการแสดงข้อความ error บน browser จะเป็นประโยชน์ในการ debug โปรแกรมและจุดประสงค์อื่น ๆ เราลองไปดูวิธีการส่ง error ไปยังบราวเซอร์ด้วย CGI::Carp กันเลยครับ


ตัวอย่างการส่งข้อความ error ทางบราวเซอร์ด้วย CGI::Carp

#!/usr/bin/perl -T

use strict;
use CGI qw/:standard/;
use CGI::Carp qw/fatalsToBrowser/;

print header,
	start_html("Testing CGI Carp");
	die("This is a test die");
print end_html;

exit;

 

ในตัวอย่างด้านบนเป็นการตรวจ debug ด้วยการใช้คำสั่ง die() โดยเราสามารถใส่ข้อความอะไรลงไปในฟังก์ชัน die() นี้ก็ได้ เพื่อให้โปรแกรมหยุดการทำงานเมื่อเจอคำสั่งนี้ ซึ่งในตัวอย่างด้านบนนี้เป็นการแสดงข้อมูลในการติดต่อด้วย เราสามารถ configure ข้อความนี้ได้โดยการใช้ฟังก์ชัน set_Message() โดยเราจะต้องทำการ import ฟังก์ชันนี้เข้าไปใน namespace ของเราด้วยดังนี้

use CGI::Carp qw(fatalsToBrowser set_message);


เมื่อเราทำการ import เข้ามาแล้ว เราก็สามารถใช้ฟังก์ชัน set_message() ได้แล้ว เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อความต่าง ๆ ตามที่เราต้องการให้แสดงได้แล้ว โดยข้อความที่เราต้องการให้แสดงนั้นจะต้องส่งไปเป็น parameter ของฟังก์ชัน set_message() เช่น

set_message("This is a better message for the end.");


ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน set_message ด้วย CGI::Carp

#!/usr/bin/perl -T

use strict;
use CGI qw/:standard/;
use CGI::Carp qw(fatalsToBrowser set_message);
set_message("This is a better message for the end.");

print header,
	start_html("Testing CGI Carp");
	die("This is a test die");
print end_html;

exit;

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook