ตัวแปร Environment : Perl
 

Blog :: Perl :: ตัวแปร Environment

ตัวแปร Environment เป็นค่าที่ถูกกำหนดโดย environment ที่ทำการประมวลผล ในกรณีของ CGI script นั้น ตัวแปร environment จะถูกกำนหดโดย web server ที่ทำการประมวลผลอยู่ ตัวแปรเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติบน CGI Scritp ในรูปแบบของ %ENV hash


ตัวอย่าง การเรียกดูตัวแปร Environment

#!/usr/bin/perl -T

use strict;
use CGI qw/:standard/;

print header,
	start_html('Environment Variables');

foreach my $variable (keys %ENV) {
	print p("$variable is $ENV{$variable}");
}

print end_html;

exit;

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook