การกำหนด Expiration ของ Cookies โดยไม่ใช้ CGI Moudule : Perl
 

Blog :: Perl :: การกำหนด Expiration ของ Cookies โดยไม่ใช้ CGI Moudule

เนื่องจากถ้าเราไม่กำหนดระยะเวลาหมดอายุให้กับ Cookies มันจะทำการลบตัวเองเมื่อเราปิด Browser ดังนั้นถ้าเราต้องการให้ Cookies ยังมีค่าอยู่ถึงแม้จะปิด Browser แล้วก็ตาม เราจะต้องกำหนด Expiration ให้กับ Cookies ด้วย ดังนั้นในบทความนี้ผมจะยกตัวอย่างการกำหนด Expiration โดยไม่ใช้ CGI Module เราไปเริ่มกันเลยครับ


ตัวอย่าง การกำหนด Expiration ให้กับ Cookies โดยไม่ใช้ CGI Module

#!/usr/bin/perl -T

use strict;

my @monthnames = qw/Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec/;
my @weekdays = qw/Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday/;

my $nextweek = time+604800;

my ($sec, $min, $hour, $mday, $mon, $year, $dayname, $dayofyear) = gmtime($nextweek);
$year += 1900;

print "Content-type: text/html\n";
print "Set-Cookie: testcookie=testcookievalue;";
printf ("expires=%s, d-%s-%d d:d:d GMT", $weekdays[$dayname], $mday, $monthnames[$mon], $year, $hour, $min, $sec);
print "\n\n";
print "You''ve received a cookie<p>\n";

exit;

ในตัวอย่างนี้เป็นการกำหนด Expiration ให้กับ Cookies ที่ชื่อ "testcookies" ให้หมดอายุในสัปดาห์ต่อไปจากวันที่ Set Cookies


0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook