การแสดงผลค่าที่ส่งมาจากฟอร์มโดยใช้ param() : Perl
 

Blog :: Perl :: การแสดงผลค่าที่ส่งมาจากฟอร์มโดยใช้ param()

ในบทความนี้จะนำตัวอย่างการตรวจสอบพารามิเตอร์ที่ส่งมาจากฟอร์ม (อาจจะถูกส่งมาแบบ query string หรือ GET ก็ได้) ซึ่งในตัวอย่างนี้เป็นการส่งข้อมูลแบบ POST โดยใช้ฟังก์ชัน param()


ตัวอย่างการตรวจสอบพารามิเตอร์ที่ส่งมาจากฟอร์ม

#!/usr/bin/perl -T;

use strict;
use CGI qw/:standard/;

print header,
	start_html('Hello'),
	start_form,
		"Enter your name: ", textfield('name'),
	submit,
	end_form,
	hr;

if (param()) {
	print "Hello ",
		param('name'),
		p;
}

print end_html;
exit;

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook