Variable references : PHP
 

Blog :: PHP :: Variable references

ตัวแปร แบบ reference นั้นเปรียบเสมือนเรากำหนดนามแฝงในการอ้างอิงตัวแปรนั้น ๆ นั่นก็หมายความว่าสมมติเรามีตัวแปรชื่อ $firstname ซึ่งมีค่าเป็น "Genetic" เมื่อเราทำการอ้างอิงมันให้กับตัวแปร $name จะทำให้เราสามารถเรียกใช้ตัวแปร $firstname ผ่าน $name ได้ เช่น
<?php
$firstname = "Genetic";
$name =& $firstname;
echo "My name is $firstname\n";
echo "My alias name is $name";
// My name is Genetic
// My alias name is Genetic

$firstname .= " Stamp";	
// เมื่อค่าของตัวแปร $firstname เปลี่ยนดังนั้นเมื่อเราสั่งให้แสดงผลลัพธ์ตัวแปร $name ซึ่งทำการ ref ตัวแปร $firstname อยู่จะเปลี่ยนค่าตามด้วย
echo "My name is $firstname\n";
echo "My alias name is $name";
// My name is Genetic Stamp
// My alias name is Genetic Stamp
?>

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook