สอนเขียนโปรแกรมภาษา PHP : สอน PHP, ภาษา PHP, เรียน PHP
 

Blog :: PHP

 • Max Comp Sci
  • Max Comp Sci
  • on PHP
  • เมื่อ 15 พฤษภาคม 2013 เวลา 14 นาฬิกา 19 นาที
  Variable references

  ตัวแปร แบบ reference นั้นเปรียบเสมือนเรากำหนดนามแฝงในการอ้างอิงตัวแปรนั้น ๆ นั่นก็หมายความว่าสมมติเรามีตัวแปรชื่อ $firstname ซึ่งมีค่าเป็น "Genetic" เมื่อเราทำการอ้างอิงมันให้กับตัวแปร $name จะทำให้เราสามารถเรียกใช้ตัวแปร $firstname ผ่าน $name ได้ เช่น <?php $firstname = "Genetic&.....

 • Max Comp Sci
  • Max Comp Sci
  • on PHP
  • เมื่อ 14 พฤษภาคม 2013 เวลา 19 นาฬิกา 51 นาที
  เกี่ยวกับตัวแปรใน PHP

  ตัวแปรในภาษา PHP นั้นจะต้องขึ้นต้นด้วยสัญลักษณ์ dollar sign ($) และชื่อของตัวแปรนั้นสามารถขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและ underscore เท่านั้น และต่อจากนั้นสามารถเป็นได้ทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ underscore และตัวเลข ได้ เช่น $name $Age $_debugging $MAXIMUM ตัวแปรในภาษา PHP นั้นไม่จำ.....

 • Max Comp Sci
  • Max Comp Sci
  • on PHP
  • เมื่อ 14 พฤษภาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 19 นาที
  Object ของ PHP

  PHP ยังได้สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ object-oriented programming (OOP) ซึ่งประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุก็คือคุณสมบัติ reuse โดยใน PHP5 นั้นได้ปรับปรุง OOP ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น Class ต่าง ๆ จะประกอบไปด้วยโครงสร้างต่าง ๆ เช่น properties (หรือ variable) และ method (หรือ.....

 • Max Comp Sci
  • Max Comp Sci
  • on PHP
  • เมื่อ 9 พฤษภาคม 2013 เวลา 13 นาฬิกา 53 นาที
  ตัวแปรประเภท Array ในภาษา PHP

  Array เป็นการรวมกลุ่มของค่า ซึ่งเราสามารถระบุสมาชิกของอะเรย์ได้ 2 แบบ คือแบบระบุตำแหน่ง (ซึ่งระบุเป็นตัวเลข โดยตำแหน่งแรกจะเป็น 0) และการระบุแบบชื่อ (ระบุในรูปแบบ string) โดยเราจะเรียกว่า associative ดังนี้ <?php // การระบุค่าสมาชิกอะเรย์แบบระบุตำแหน่ง (position) $person[0] = "Genetic".....

 • Max Comp Sci
  • Max Comp Sci
  • on PHP
  • เมื่อ 9 พฤษภาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 21 นาที
  ตัวแปรประเภท Boolean

  Boolean ประกอบไปด้วยค่า 2 ค่า คือ true และ false ซึ่งก็เหมือนกับภาษาโปรแกรมส่วนมาก PHP ได้กำหนดบางค่าเป็น true และค่าอื่น ๆ เป็น false ซึ่งการตรวจสอบเงื่อนไขของค่า boolean มีลักษณะดังนี้ <?php $bool = true; if ($bool) { echo "$bool is true"; } else if (!$bool) { echo "$bool is .....

 • Max Comp Sci
  • Max Comp Sci
  • on PHP
  • เมื่อ 5 พฤษภาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 55 นาที
  PHP - Escape sequence

  ในบทความนี้ผมจะนำ Escape sequence ทั้งหมดมาแสดงให้ผู้อ่านได้รู้จักนะครับ ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปใช้กับการกำหนดค่าให้กับตัวแปรชนิด string ภายใน double quotes ได้ โดย escape sequence ต่าง ๆ มีดังนี้ \" Double quotes \n" Newline (ขึ้นบรรทัดใหม่) .....

 • Max Comp Sci
  • Max Comp Sci
  • on PHP
  • เมื่อ 4 พฤษภาคม 2013 เวลา 11 นาฬิกา 4 นาที
  PHP ตัวแปรชนิด Strings

  String เป็นข้อมูลในรูปแบบข้อความ ชุดของอักขระ โดยข้อความหรือชุดอักขระเหล่านี้จะถูกกำหนดค่าภายในเครื่องหมาย double quotes ("..") หรือ single quotes ('..') <?php $str1 = "ข้อความชนิด string"; $str2 = 'ข้อความชนิด string'; ?> ในการใช้งาน double quotes และ si.....

 • Max Comp Sci
  • Max Comp Sci
  • on PHP
  • เมื่อ 2 พฤษภาคม 2013 เวลา 13 นาฬิกา 56 นาที
  PHP :: Floating-Point Numbers

  Floating-point numbers หรือเรียกสั้น ๆ ว่า float (หรือบางคนอาจจะรู้จักในชื่อ real) เป็นชนิดข้อมูลแบบตัวเลขที่มีจุดทศนิยมด้วย ซึ่งค่าที่เราสามารถกำหนดให้กับตัวแปรชนิดนี้ก็คือระหว่าง 1.7E-308 ถึง 1.7E+308 แต่ถ้าเราต้องการใช้ช่วงของค่าข้อมูลที่มากกว่านี้ให้เราใช้เป็น BC หรือ GMP แทน PHP ได้กำหนดวิธีกา.....

 
 
Login with Facebook