การเพิ่ม Element ในหน้า โดยใช้ jquery และรับค่าโดยใช้ PHP แบบง่าย ๆ : Jquery + PHP
 

Blog :: Jquery + PHP :: การเพิ่ม Element ในหน้า โดยใช้ jquery และรับค่าโดยใช้ PHP แบบง่าย ๆ

การเพิ่ม Element โดยการใช้ Jquery และรับค่าโดยใช้ PHP ลองดูตัวอย่างกันครับ
เรียกใช้

<script  src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script>
โค้ด

<!DOCTYPE>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<script  src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
var el = 1;
$(function (){
	
	$("#addEl").click(function (){
		
		el++;
		var Detail = '<p id="eldetail'+ el +'"><input name="textname[]" type="text" />&nbsp;&nbsp;<a style="cursor:pointer" onclick="delEl('+ el +')">Del-</a></p>';
		
		$("#divEl").append(Detail);
		
	});

});

function  delEl(i){
	$("#eldetail" + i).remove();
	
}
</script>
</head> 

<body>
<form action="#" method="post" id="formel">
	<div id="divEl"><p ><input name="textname[]" type="text" />&nbsp;&nbsp;<a id="addEl" style="cursor:pointer">Add+</a></p>
    </div>
    <input name="" type="submit" />
</form>

</body>
</html>
หน้ารับที่เป็น PHP

// เวลา post
if($_POST['textname']){
	$counttext = count($_POST['textname']);
	$text = "" ;
	for($i=0;$i<=$counttext-1;$i++){
		
	
		$text .= $_POST['textname'][$i] .", ";
		 		
	}
	echo $text;
}

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook