การใช้ Jquery ทำให้ Text box รับค่าได้เฉพาะตัวเลข : Jquery
 

Blog :: Jquery :: การใช้ Jquery ทำให้ Text box รับค่าได้เฉพาะตัวเลข

โค้ดตามนี้ครับ
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(function (){
	
	$("#num").on("keypress" , function (e) {
		
		var code = e.keyCode ? e.keyCode : e.which;
		
		if(code > 57){
			return false;
		}else if(code < 48 && code != 8){
			return false;
		}
		
	});
});
</script>
</head>

<body>
<form action="" method="get">
	<input name="" type="text" id="num" />
</form>
</body>
</html>

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook