โปรแกรมอ่าน RSS (RSS Readers) : RSS
 

Blog :: RSS :: โปรแกรมอ่าน RSS (RSS Readers)

RSS Reader (โปรแกรมที่ใช้อ่าน RSS Feed) มีจำนวนมากมายบางโปรแกรมเป็นรูปแบบ web services และบางโปรแกรมถูกจำกัดเฉพาะใช้งานในรูปแบบ windows (หรือ Mac, PDA หรือ UNIX) เช่น
  • RssReader เป็นโปรแกรมที่ทำงานในรูปแบบ window ซึ่งมันสนับสนุน RSS versions 0.9x, 1.0 และ 2.0 รวมถึง Atom 0.1, 0.2 และ 0.3 ด้วย
  • FeedDemon เป็นโปรแกรมที่ทำงานในบนรูปแบบ window เช่นกัน ใช้งานง่ายมากและสามารถจัดลำดับ Feed ได้ง่ายด้วย
  • blogbot เป็นโปรแกรม plug-in สำหรับ Outlook หรือ IE
  • Mozilla Thunderbird
นอกจากนี้ Web Browser ของ Mozilla Firefox นั้นก็มี built-in RSS Reader อยู่แล้ว

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook